Mathena Functional Games - home WOD edition

Virtual Competition for Individuals

Event description

• Mathena Functional Games a fost creată pentru a încuraja spiritul competitiv al
sportivilor de toate nivelurile și pentru a crea o conexiune între comunitățile pasionaților de fitness din toate genurile de sport.
Astfel,în această perioadă în care nu puteți să vă antrenați în sălile preferate,alături de persoanele cu care ați interacționat mereu în trecut,aveți ocazia de a vă reîntâlni cu ei online,chiar într-o competiție online !!

•REGULAMENTUL competiției Mathena Functional Games-online-Home wod edition este unul propriu,prevăzut și creat pentru aceasta ediție online !

TAXĂ DE INSCRIERE

90 de lei-România
Cont:RO88BTRLRONCRT0397942901
20€ - Europa
Cont: RO38BTRLEURCRT0397942901
SC HAN-FLY SRL
RO26923026

CATEGORII

Toate probele nu necesită echipament,putând fi executate cu greutate corporală ,acasă sau oriunde doriți și aveți posibilitatea sa va filmați !

• ÎNCEPĂTORI •
-se încadrează la începători,acele persoane pasionate ce practică mișcarea din plăcere,nu mai mult de 2-3 ori pe săptămână sau chiar ocazional.
• AVANSAȚI •
-se încadrează la avansați,acele persoane ce practică constant orice mișcare dar și acele persoane care au participat la competiții de functional fitness la categoriile,Scaled,Rx,Elite.

*organizatorul își rezervă dreptul de a analiza profilele persoanelor de Instagram și Facebook ale celor înscriși.Astfel putând face recomandări în cazul celor ce s-au evaluat greșit la alegerea categoriei!Neacceptarea recomandărilor,aduce descalificarea,taxa de înscriere fiind returnată integral persoanei în cauză.

FOARTE IMPORTANT !!
*la înscrierea în competiție specificați categoria la care vă înscrieți dar și sala,grupul,echipa, care preferați să intre în competiția pentru PREMIUL SPECIAL oferit de KingsBox România(2 bare olimpice KINGSBOX pentru sala,grupul,echipa, cu cei mai mulți înscriși-MINIM 5 Persoane  ).În cazul unei egalități numerice,se iau in considerare punctele acumulate pe durata competiției!
*PREMIUL SPECIAL nu poate fi revendicat dacă sala,grupul,echipa,nu a dat share acestei competiții.

CALENDAR

INSCRIERI : 2 Aprilie-27 Aprilie(ora 20:00)

WOD 1-27 Aprilie
WOD 2-  4 Mai
WOD 3-11 Mai
WOD 4-18 Mai
WOD 5-25 Mai

FINALĂ - 31 Mai

PUNCTAJ

•Fiecare etapă aduce un wod,ce se lansează conform calendarului.Fiecare participant are obligația să execute wod-ul conform standardelor anunțate la lansarea acestuia,să filmeze evoluția sa,și să ne trimită linkul cu video la adresa de email handrache_n@yahoo.com,asta maxim până la lansarea următorului WOD.Toate linkurile sosite după apariția wod-ului inițial,nu vor fi analizate,respectiv nu se va obține puncte pentru etapa ce tocmai s-a încheiat!
• În urma analizării videourilor,se stabilește un Clasament cu un punctaj.
Locul 1....1 pct
Locul 2...2 pct
Locul 3...3 pct
Locul 4...4 pct
....
....
....
Locul 18...18 pct

•Calificate în finala Mathena Functional Games vor fi acele persoane ce au acumulat cât mai puține puncte în urma celor 5 etape!
• Numărul persoanele calificate în finală se anunță ulterior.Acesta fiind direct legat și proporțional numărului de peroane înscrise în competiție.

TOTAL PRIZES (equipment voucher-KingsBox România) -500 € +.....
☝️ La fiecare înscriere încasată,KingsBox România adaugă 5€ la “total prizes” !!!

ATENȚIE
•nu avem limită la înscrieri.Vă stă în putere să cresteți totalul premiilor acordate prin răspândirea veștii prin share,story,astfel numărul de persoane înscrise crește și premiul de asemenea!
•premiul total poate evolua astfel:
-50 participanți....500€+250€=750€
-100 participanți...500€+500€=1000€
-150 participanți...500€+750€=1250€
-200 participanți..500€+1000€=1500€
.....
.....
-400 participanți...500€+2000€=2500€

Puteți verifica și ce ați putea cumpăra de aceste premii/voucher aici : www.kingsbox.it !!!


• Vor fi premiați în vouchere pentru echipamente sportive de la KingsBox România următorii:
Avansați:Locul 1,2,3 F/B
Începători:Locul 1,2,3 F/B

• Fiind la prima ediție,competiția se va desfășura conform programului,doar în urma participării a minim 50 de persoane.Neindeplinirea acestui obiectiv aduce după ea,anularea competiției și returnarea integrală a taxei de inscriere!

• Prin înscrierea în competiție,fiecare participant își dă acordul să concureze într-un mod sportiv și să aibă o conduită și o ținută decentă pe întreaga durată a competiției.
• Având în vedere desfășurarea competiției online,comportamentul nesportiv,respectiv comentariile vulgare,cearta și orice conduită ce urmărește să denigreze imaginea celorlalți participanți dar și a competiției,aduce după ea descalificarea și imposibilitatea participării la viitoarele competiții organizate de Mathena Functional Fitness.

FOTO-VIDEO
• Prin înscrierea în competiție sunteți de acord cu folosirea postărilor personale de pe Instagram și Facebook,strict postări ce au legatură directă sau indirectă cu Mathena Functional Games,pe perioada competiției dar și după terminarea acesteia!!
• Totodată,postările de pe conturile noastre active,ce au legatură directă sau indirectă cu Mathena Functional Games sunt la dispoziția tuturor,strict in interes promoțional,nicidecum comercial.
•Nerespectarea acestor condiții,duc automat la descalificarea din competiție urmând ca ulterior să se facă toți pașii pentru a se pedepsi conform legii!!

Let’s make it bigger !
It would be a beautiful journey !

Kind regards,
Nonu
0765428981

Owner Mathena Functional Fitness
Owner KingsBox România

 

 

• The Mathena Functional Games was created to encourage the competitive spirit of
athletes of all levels and to create a connection between the communities of fitness enthusiasts of all kinds of sports.
  Thus, in this period when you cannot train in your favorite rooms, with the people you have always interacted with in the past, you have the opportunity to meet them online, in an online edition-Home wod-competition !!

• Rule book of the Mathena Functional Games-online-Home wod edition competition is one of its own, planned and created for this online edition!

REGISTRATION FEE

90 lei - Romania
Account: RO88BTRLRONCRT0397942901
€ 20 - Europe
Cont: RO38BTRLEURCRT0397942901
SC HAN-FLY SRL
RO26923026

CATEGORIES

• BEGINNERS •
- are passionate beginners, those passionate people who practice the movement for pleasure, no more than 2-3 times a week or even occasionally.
• ADVANCED •
-Feel advanced, those people who constantly practice any movement but also those who participated in competitions of functional fitness in the categories, Scaled, Rx, Elite.

* the organizer reserves the right to analyze the profiles of the Instagram and Facebook people of the subscribers. Thus, he can make recommendations in the case of those who have been evaluated incorrectly in choosing the category! Not accepting the recommendations, brings the disqualification, the registration fee being returned in full to the person concerned .

VERY IMPORTANT !!
* when entering the competition, specify the category to which you register but also the box, the group, the team, which you prefer to enter in the competition for the SPECIAL PRIZE offered by KingsBox Romania (2 KINGSBOX Olympic bars for the hall, the group, the team, with the most registered) .In case of numerical equality, the points accumulated during the competition are taken into account!
* The SPECIAL PRIZE cannot be claimed if the hall, the group, the team,if they  did not share this competition.

CALENDAR

REGISTRATIONS: April 2-April 26 (11:59 pm)

WOD 1-23 April
WOD 2-30 April
WOD 3-07 May
WOD 4-14 May
WOD 5-21 May

FINAL - May 28

SCORE

• Each stage brings a wod, which is launched according to the calendar. Each participant has the obligation to execute the wod according to the standards announced at its launch, to film its evolution, and to send us the video link to the email address handrache_n@yahoo.com or on the competition corner platform , maximum  until the next WOD is launched.

All links arrived after the initial wod appearance, will not be analyzed, respectively, no points will be obtained for the stage that has just ended!
• After analyzing the videos, a Ranking with a score is established.
1st place .... 1 pct
2nd place ... 2 pct
Place 3 ... 3 pct
Place 4 ... 4 pct
....
....
....
Place 18 ... 18 points

• Qualified in the final Mathena Functional Games will be those people who have accumulated as few points after the 5 stages!
• The number of persons qualified in the final is announced subsequently.

TOTAL PRIZES (equipment voucher-KingsBox Romania) -500 € + .....
☝️ For each registration received, KingsBox Romania adds € 5 to “total prizes” !!!

CAREFUL
• we have no limit on registrations. It is in your power to increase the total of the prizes awarded by spreading the news through share, story, so the number of registered people also increases the prize!
• the total prize can evolve as follows:
-50 participants .... € 500 + € 250 = € 750
-100 participants ... 500 € + 500 € = 1000 €
-150 participants ... 500 € + 750 € = 1250 €
-200 participants..500 € + 1000 € = 1500 €
.....
.....
-400 participants ... 500 € + 2000 € = 2500 €

You can also check what you can buy from these prizes / vouchers here: www.kingsbox.it !!!

• The following will be awarded in vouchers for sports equipment from KingsBox Romania:
Advanced: Place 1,2,3 F / B
Beginners: Place 1,2,3 F / B

• Being at the first edition, the competition will be held according to the program, only after the participation of a minimum of 50 people.

• By entering the competition, each participant agrees to compete in a sporting manner and to have a decent behavior and behavior throughout the competition.
• Given the conduct of the online competition, the unsportsmanlike behavior, respectively the vulgar comments, the quarrel and any conduct that seeks to denigrate the image of the other participants as well as the competition, it leads to the disqualification and the impossibility of participating in the future competitions organized by Mathena Functional Fitness.

PHOTO-VIDEO
• By entering the competition you agree to the use of personal posts on Instagram and Facebook, strictly posts that have direct or indirect connection with Mathena Functional Games, during the competition but also after its completion !!
• At the same time, the posts on our active accounts, which have a direct or indirect connection with Mathena Functional Games, are available to everyone, strictly in the promotional interest, not commercially.
• Failure to comply with these conditions will automatically lead to the disqualification from the competition, after which all steps will be taken to punish them according to the law !!

Let's make it bigger!
It would be a beautiful journey!

 Kind regards,
 nonu
0765428981

Owner Mathena Functional Fitness
Owner KingsBox Romania